Loading

Административни услуги

 1. Нотариална заверка пълномощни и декларации.

 2. Удостоверение за наследници.

 3. Удостоверение за семейно положение и членове на семейството.

 4. Удостоверение за родствени връзки.

 5. Удостоверение за живородени деца.

 6. Удостоверение за идентичност на имената на едно лице, вписано в два или повече документа с различни имена.

 7. Удостоверение от общ характер (служебна бележка).

 8. Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.

 9. Издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски фонд (по ЗОСИ) и превозен билет за транспортирането и.

 10. Регистрация на пчелини и пчелни семейства.

 11. Връчване на съдебни и данъчни книжа.

Facebook